Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Dodana: 14-12-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych usług pielęgniarskich
w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 1 rok.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na udzielanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 270.21 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 16.12.2021 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie całodobowych usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna,

Komisja zdecydowała o przyjęciu 1 oferty złożonej przez:

Usługi Pielęgniarskie Iwona Popławska z siedzibą 75-847 Koszalin, ul. Wenedów 30/1

jako spełniające wymagania konkursu i najkorzystniejsze.Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)