Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka, w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Dodana: 13-07-2022

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na :

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka, w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 4 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 120.22 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 12.07.2022r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka, w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie następujący sposób:

wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna,

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez:

Indywidualna Praktyka Lekarska Daria Sobieraj-Sołtys ul. Jesienna 9, 76-039 Stare Bielice jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)