Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym

Dodana: 12-03-2019
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na :

pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym, oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Obszarze Terapii Zabiegowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Ogólną.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 3 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 64/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 15.03.2019r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 nr 1510 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na stanowisko Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Obszarze Terapii Zabiegowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Ogólną Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 ofert, w tym 1 ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Krzysztof Przybył prowadzący działalność gospodarczą p.f. " Prywatny Gabinet Lekarski Chirurgii Ortopedycznej Krzysztof Przybył"” jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)