Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym

Dodana: 19-10-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na :

Pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych czas określony 4 lata

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7. Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 212/21 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 20.10.2021r. do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosowanie do art. 151 ust.2 z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1285,1292, 1559,1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna.

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez:

Firma Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. Michał Kędzierski ul. Wołczkowska 2b/7 72-004 Pilchowo jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.


Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)