Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs ofer na Pielęgniarkę Koordynującą w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

29 grudnia 2016
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na:

Pielęgniarkę Koordynującą w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs ofert na Pielęgniarkę Koordynującą w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. M. w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 228/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 29.12.2016 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na pełnienie funkcji Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika 7 w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 oferta Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty złożonej przez: Anna Kostogłód prowadząca działalność gospodarczą p.f. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska z siedzibą w Koszalinie ul. Zwycięstwa 187b/125 jako spełniającą wymagania konkursu i najkorzystniejszą

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)