Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym oraz Pracownią USG

01 października 2018
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko: Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym oraz Pracownią USG Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896) tj. posiadać: 1) tytuł magistra na kierunku położnictwo i 1 rok pracy w szpitalu, 2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i 1 rok w szpitalu, 3) licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu, 4) licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w szpitalu, 5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu, 6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r . w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393) złożyć następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska położnej oddziałowej; 3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata; 6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 7) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75- 581 Koszalin, w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym oraz Pracownią USG Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia Sekretariat Szpitala.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewidywane jest w Sali narad w siedzibie Szpitala O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie .”

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)