Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

23 lutego 2018
Oferta dodana przez: Dział Personalny
                                      Ogłoszenie o konkursie
                       Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie 
                                     ogłasza konkurs na stanowisko:
              Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka 
                         Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896) tj. posiadać:

1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w szpitalu, 2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i
licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok w szpitalu, 3) licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu, 4) licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w szpitalu, 5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu, 6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 ze zm.) złożyć następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej, 3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, 4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata; 6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 7) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75- 581 Koszalin, w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia Sekretariat Szpitala. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewidywane jest w Sali narad w siedzibie Szpitala. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 15.032018 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 poz. 1510 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęły 2 oferty, w tym 2 ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 2 złożonej przez: Elżbieta Kowanda Niekłonice 5b, 76-024 Świeszyno jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)