Konkurs na położną oddziałową Oddziału Położniczo - Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, poddziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z blokami: Operacyjnym i Porodowo - Operacyjnym oraz Pracownią USG

Dodana: 04-10-2019

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko: Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym oraz Pracownią USG Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896) tj. posiadać: 1) tytuł magistra na kierunku położnictwo i 1 rok pracy w szpitalu, 2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i 1 rok w szpitalu, 3) licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu, 4) licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w szpitalu, 5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu, 6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r . w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393) złożyć następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska położnej oddziałowej; 3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata; 6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 7) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75- 581 Koszalin, w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia Sekretariat Szpitala.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewidywane jest w Sali Narad w siedzibie Szpitala. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie .

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: - Administratorem Pani/Pana danych będzie Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin. - Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo - Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. - Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj. osoby zatrudnione w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej. - Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych zgodnie z niniejszym nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.”

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)