Główna Księgowa/Główny Księgowy

Dodana: 13-03-2019

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Główna Księgowa / Główny Księgowy

Opis stanowiska • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji, • nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją w imieniu Szpitala zobowiązań, • egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych wspólnie z obsługą prawną Szpitala, • dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków, • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, • nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Szpitala, • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi, • sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego • opracowywanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją, • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Wymagania • obywatelstwo Polskie, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • nie był/a prawomocnie skazany/a przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe, • ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym, Oczekiwania od kandydata • Praktyczna znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o finansach publicznych, • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel, • umiejętność zarządzania pracą dużego zespołu, • umiejętność pracy pod presją czasu Oferujemy • interesującą i pełną wyzwań pracę, • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko Główna Księgowa/ Główny Księgowy” lub przesłanie na adres email: praca@swk.med.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 31.03.2019r.

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)