Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

Muszkieterowie Szpiku i Top Toys w Oddziale Dziecięcym

06 października 2017 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12105_pa060029

W dniu 6 października 2017r., Oddział Dziecięcy naszego szpitala, znów wypełniony został atrakcjami. Tym razem słupskie stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku wraz z koszalińską szkołą tańca Top Toys, zapewnili rozrywkę naszym małym pacjentom. Pokazy energetycznego tańca, wspólna zabawa w dmuchanie balonów, rysowanie oraz obdarowanie pluszowymi zwierzakami sprawiły, że twarze naszych dzieciaków rozjaśnił promienny uśmiech.


Październik miesiącem walki z rakiem piersi

04 października 2017 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12101_badania_mammograficzne

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mogą zgłaszać się osoby, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały robionych badań mammograficznych. Badania wykonywane są bez skierowania, po okazaniu dowodu osobistego w Przychodni Onkologicznej przy ul. Orlej 2 w Koszalinie. Kontakt: 94 346 018 lub 94 346 00 33.


Bajki Andersena w Oddziale Dziecięcym - teatrzyk

29 września 2017 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12091_p9270013

27 września 2017 r. w Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, gościnnie wystąpił Prekursor Artystyczny Bammbaamm Theater ze spektaklem „Andersen mniej znany, czyli opowieści o groszkach, królewiczach, królewnach i o miłości”. Barwnie przedstawiona historia pięciu groszków z jednego strączka, opowiedziana przez samego Andersena, która płynnie splatała się z wątkami znanych bajek. Ciekawa choreografia, barwne stroje, wartka akcja, do której zostały włączone dzieci, rozbawiła naszych małych pacjentów i pozwoliła – choć na chwilę – zapomnieć o chorobie.


Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

22 września 2017 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN Adres email:szpital@swk.med.pl

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia), w: rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY na obszarze: MIASTO I GMINA POLANÓW

Okres obowiązywania umowy od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

 1. Zarządzeniu nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.08.2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. ze zm.).

Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 22.09.2017 r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Dział Jakości i Marketingu w godz. 7:25 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.swk.med.pl.

Oferty pisemne należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków w zaklejonych kopertach z napisem ”Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”, ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta.

Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:25–15:00 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika, Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, do dnia 29.09.2017 do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 29.09.2017 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 29.09.2017 r.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

15 września 2017 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 5- 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2015.1774 ze zm. /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2004.207.2108 ze zm. / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

dzierżawę powierzchni ściennej w celu zainstalowania systemu telewizji szpitalnej

 1. Przedmiot dzierżawy Sale pacjentów znajdują się w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 5- 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona.

 2. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: Montaż urządzeń do odbioru telewizji szpitalnej.

 3. Czas trwania dzierżawy: 10 lat licząc od daty podpisania umowy

 4. Zasady wyboru oferty:

 5. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za dzierżawę powierzchni ściennej na instalację stu odbiorników TV do odbioru telewizji szpitalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na okres 10 lat.
 6. Wywoławcza stawka netto za dzierżawę powierzchni ściennej na instalację stu odbiorników TV do odbioru telewizji szpitalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na okres 10 lat wynosi 420.000,00 zł netto.

 7. Wadium:

 8. Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 42.000,00 zł.
 9. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.
 10. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 25 września 2017 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium.

Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na dzierżawę powierzchni ściennej”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 29 września 2017 r. do godz. 11,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na dzierżawę powierzchni ściennej w salach pacjentów w celu zainstalowania systemu telewizji szpitalnej”.

 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu - 29 września 2017 r. godz. 12,00 w sali narad Szpitala.

8.Szpital zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154


Kampania przeciw korupcji

14 sierpnia 2017 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie bierze udział w kampanii Ministerstwa Zdrowia realizowanej w ramach "Rządowego Programu Przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019".


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2017 (c)