Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Badania kliniczne

Badania kliniczne to badania naukowe mające na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków. Każdy nowy oryginalny lek przed wejściem do ogólnego użytku musi być zbadany na grupie ochotników.

Każdy projekt prowadzony w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie oparty jest o obowiązujące przepisy prawa i etyki. Można go znaleźć na stronie rządu USA pod adresem www.clinicaltrials.gov.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny, poprzedzony rozmową z lekarzem i podpisaniem formularza zgody. Lekarz informuje Pacjenta o badaniach jakie będą wykonywane podczas leczenia, o ewentualnych efektach ubocznych i dotychczasowych doniesieniach naukowych na temat skuteczności stosowanego leku.

Pacjent nie ponosi żadnych kosztów w związku z leczeniem.

W fazie przygotowania do leczenia wykonywane są bardzo szczegółowe badania, które mają na celu sprawdzenie czy Chory kwalifikuje się do proponowanej terapii.

W trakcie trwania badania klinicznego Chory jest regularnie badany i sprawdzane jest bezpieczeństwo, oraz skuteczność leczenia.

Czas trwania leczenia jest różny w zależności od projektu. Pacjent w każdej chwili może odmówić udziału w projekcie bez jakichkolwiek konsekwencji, co nie wpłynie na sposób traktowania Pacjenta przez personel medyczny.

Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami dla uczestnika badania, takimi jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu do leczenia standardowego.

Rak niedrobnokomórkowy płuc

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak niedrobnokomórkowy płuc
Badanie Keynote MK3475-598
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Badanie III fazy oceniające skuteczność
I bezpieczeństwo pembrolizumabu
w połączeniu z ipilimumabem lub w połączeniu z placebo u chorych z rakiem niedrobnokomórkowym płuc w stopniu zaawansowania IV wcześniej nie leczonych chemioterapią w tym zaawansowaniu, u których występuje ekpresja PD-L1>50%.
Rak pęcherza moczowego wysokiego ryzyka

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak pęcherza moczowego wysokiego ryzyka
Badanie POTOMAC D419JC00001
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające durwalumab (szczep Bacillus Calmette-Guerin) podawane w ramach terapii skojarzonej w porównaniu z samym BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka nienaciekającym błony mięśniowej, którzy nie otrzymali wcześniej BCG (POTOMAC)
Rak nie drobnokomórkowy płuca o wysokiej ekspresji PD-L1

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Rak nie drobnokomórkowy płuca o wysokiej ekspresji PD-L1 Badanie
PEARL D419AC00002
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Globalne, wieloośrodkowe badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki próby otwartej i randomizacji, oceniające stosowanie durwalumabu w porównaniu ze standardową chemioterapią opartą na związkach platyny, podawanych w pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) o wysokiej ekspresji PD-L1 (ligandu receptora programowanej śmierci) PEARL D419AC00002
Nieoperacyjny lub przerzutowy rak urotelialny

Jednostka Wskazanie i protokół badania Kontakt Nazwa badania
Oddział Dzienny Chemioterapii Nieoperacyjny lub przerzutowy rak urotelialny
Badanie: CA209-901
Tel 943488930
Mail: badania.kliniczne@swk.med.pl
Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 oceniające leczenie skojarzone niwolumabem z ipilimumabem lub ze standardową chemioterapią w porównaniu z leczeniem standardową chemioterapią u uprzednio nieleczonych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym Badanie: CA209-901

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2018 (c)